L'EMG serà l’encarregada d’oferir l’actuació musical en l'acte institucional de celebració de la Diada de la Generalitat de Catalunya a Girona [08/09/2009]

En l’acte institucional d'enguany, la Delegació del Govern ha convidat l'EMG amb motiu del seu 20è aniversari.
L'acte en el qual participarà l'EMG es realitzarà el propvinent 10 de setembre, a les 8 del vespre, a la seu gironina del Museu d'Arqueologia de Catalunya, monestir de Sant Pere de Galligants. L'EMG presentarà una formació orquestral formada per alumnes i professors de la mateixa escola i també un conjunt de guitarres.

Les peces seleccionades són d'autors catalans, principalment gironins, i destaca el Plant dolorós del cor de Maria que és una peça anònima del 1768 trobada a la Catedral de Girona. Dirigirà l’orquestra el Sr. Albert Bosch i Vilalta.

Ordenança reguladora

ORDENANÇA REGULADORA DEL PREU PÚBLIC CORRESPONENT A LA MATRÍCULA I QUOTES MENSUALS DELS ALUMNES INSCRITS EN ELS CURSOS QUE IMPARTEIX L'ESCOLA DE MÚSICA DEL GIRONÈS (CURS 2009-2010)

Preu públic: Matrícula i Quotes de l'Escola de Música del Gironès.

Art. 1. Fet imposable
De conformitat amb el que regula el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, a l'article 41 i següents, aquesta Escola de Música del Gironès estableix el preu públic corresponent a la matrícula i quotes mensuals del alumnes inscrits en els cursos que imparteix l'Escola de Música del Gironès, així com la seva ordenança reguladora.

Art. 2. Obligats al pagament
Estan obligats al pagament tots els alumnes que formalitzin la seva inscripció en els cursos que imparteix l'Escola de Música del Gironès.

Art.3. Quantia
MATRÍCULA
Matrícula i assegurança
68,00
€/any

MÚSICA CLÀSSICA I DE COBLA
Sensibilització
LLM
Ins
Ins. Addic.
Ins. Indep.
Sensibilització
24,20
-
-
-

Aprenentatge bàsic
Iniciació
27,00
-
-
-
Preparatori I
27,00
25,00
38,50
62,00
Preparatori II
27,00
40,00
47,00
71,00
Primer
27,00
40,00
47,00
71,00

Aprenentatge avançat
Segon
48,50
40,00
55,00
79,00
Tercer
48,50
40,00
55,00
79,00
Quart
48,50
40,00
55,00
79,00

MÚSICA DE CAMBRA
(h/setmana)Duet
44,00Trio
38,50Quartet o superior
34,00
MÚSICA PER A JOVES
(h/setmana)LLENGUATGE MUSICAL
Primer ( 2 al.)
31,00
INSTRUMENT
30’Primer
39,00
MÚSICA PER A ADULTS
(h/setmana)LLM / Ins.
30’Individual
40,00En grup
24,00
*Preparació per al conservatori (opcional), alumnes 4t. curs, 20,00 €/hora
*Per l'expedició del títol de grau elemental de l’EMG: 12,00 €”

Art. 4. Meritació, pagament i bonificacions.
L'import del preu públic corresponent a la matrícula es meritarà en el moment de formalitzar la inscripció per part del subjecte passiu. El pagament es farà efectiu a la caixa de la corporació, preferentment mitjançant rebut bancari. Les quotes mensuals es meritaran de manera anticipada el dia 1 de cada mes. La quota corresponent al mes de setembre meritarà el 50% de l’import mensual.
Els imports mensuals de l’article 3r. corresponents a Sensibilitació, Aprenentatge bàsic i Aprenentatge avançat seran bonificats en un 20% en el cas de famílies nombroses i en el cas dels alumnes que tinguin un altre germà matriculat a Sensibilització, Aprenentatge bàsic o Aprenentatge avançat. En el cas de famílies nombroses, els beneficiaris hauran d’acreditar aquesta circumstància davant la Secretaria de l’EMG aportant el carnet familiar que s’obté amb l’atorgament del títol de família nombrosa expedit per la Generalitat de Catalunya.
La meritació del preu públic individual corresponent a grups o a formacions es devengarà sempre i quan es mantingui el fet causant que el va originar. En cas que la formació o el grup no mantingui el nombre d’alumnes originaris, per raons no imputables a l’EMG, els alumnes meritaran el preu públic corresponent a la nova formació resultant o bé podran desistir de continuar en el grup o formació.

Art. 5. Vigència
La present ordenança entrarà en vigor una vegada s'hagi aprovat definitivament i hagi estat publicada integrament en el Butlletí oficial de la Província de Girona i tindrà vigència fins que s'acordi la seva modificació o derogació.

Art. 6. Disposició final
En el no previst en aquesta ordenança li serà d'aplicació el que disposa el Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals.

Tríptic del curs 2009-2010

Podeu veure el tríptic seguint aquests enllaços: [CARA] [DORS]

Normativa

L'EMG segueix el calendari escolar pel que fa a dies lectius i de vacances.

Es lliura un informe de seguiment al febrer i un informe final al juny. Així mateix, el professor coordinador de l'aula informarà individualment a totes les famílies que ho desitgin de l'aprenentatge del seu fill.

Si el professor de llenguatge musical no pot impartir la classe per algun motiu justificat, l'EMG ha de facilitar, el mateix dia, un professor substitut.

Si un alumne falta a classe d'instrument, la classe no es recuperarà; si és el professor qui no hi pot assistir, llavors es fixarà la data i l’hora de recuperació.

El nombre mínim d’alumnes inscrits a cada aula dels cursos de llenguatge musical és de 4.

Horaris de les aules

En aquest espai podreu veure i imprimir els diferents horaris per a cada aula.
Si l'horari d'una aula no s'adeqüés a les vostres necessitats, mireu l'horari de l'aula més propera geogràficament.

    Aiguaviva
    Bescanó
    Bordils
    Celrà
    Cervià de Ter
    Flaçà
    Fornells
    Llagostera
    Medinyà
    Quart
    Salt
    Sarrià de Ter
    Taialà
    Vilablareix

Calendari escolar de l'EMG

Setembre
-Dilluns 14- Inici del curs.

Octubre
-Divendres 9- Festa a Flaçà.
-Dilluns 12- Festa a totes les aules.
-Dijous 29- Festa a Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Cervià de Ter, Fornells, Quart, Medinyà, Salt, Sant Jordi - -Desvalls, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Vilablareix i Bordils.
-Divendres 30- Festa a Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Cervià de Ter, Fornells, Quart, Medinyà, Salt, Sant Jordi Desvalls, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Bordils i Llagostera.
-Dissabte 31- Festa a Aiguaviva, Bescanó, Celrà, Cervià de Ter, Fornells, Quart, Medinyà, Salt, Sant Jordi Desvalls, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Vilablareix , Bordils i Llagostera.

Novembre
-Dissabte 28- Sortida Pedagògica : La Bella y la Bestia , al Palau d’Esports de Barcelona. Alumnes de 1r., 2n., 3r., 4t. i música per a joves. Horari : 17 :30 h.

Desembre
-Dilluns 7- Festa a totes les aules.
-Dimarts 8- Festa a totes les aules.
-Vacances de Nadal- del dimecres 23 al dijous 7 de gener (ambdós inclosos).

Gener
-Dissabte 16- Sortida Pedagògica: La petita flauta màgica, a l’Auditori de Cornellà. Alumnes de Sensibilització I i II, Iniciació, Preparatori I i Preparatori II. Horari: 12:00h.
-Primera Avaluació- Del dilluns 18 fins dissabte 23.

Febrer
-Divendres 12- Festa a Bescanó, Cervià de Ter, Medinyà, Sant Jordi Desvalls, Sant Julià de Ramis, Flaçà, Bordils i Cassà de la Selva.
-Dilluns 15- Festa a Llagostera.
-Divendres 19- Festa a Quart i Vilablareix.
-Dilluns 22- Festa a Aiguaviva i Fornells.

Març
-Vacances de Setmana Santa- del dilluns 29 de març al dilluns 5 d’abril (ambdós inclosos).

Abril
-Divendres 23- Festa a Sant Jordi Desvalls.
-Divendres 30- Festa a Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter.

Maig
-Dissabte 1- Festa a totes les aules.
-Dilluns 3- Festa a Celrà, Flaçà, Salt I Cassà de la Selva.
-Dimarts 4- Festa a Celrà.
-Dilluns 24- Festa a Aiguaviva, Llagostera i Vilablareix.
-Dimarts 25- Festa a Llagostera.
-Dilluns 31- Festa a Cassà de la Selva.

Juny
-Dimarts 1- Festa a Cassà de la Selva
-Dissabte 12- Últim dia de classes.
-Segona Avaluació- Del dilluns 14 al dissabte 19. (Controls pels alumnes de 1r. a 4t. de LLMM i instrument).

Reunions informatives

Dia

Hora

Aula

Espai

Dilluns 7

18.30

Aiguaviva

Sala de plens de l’ajuntament

 

20.00

Vilablareix

Aula de Teatre [Ajuntament]

 

18.30

Quart

CEIP Sta. Margarida

 

20.30

Fornells

CEIP Forn d’Anells

Dimarts 8

18.30

Flaçà

CEIP Les Moreres

 

20.00

Bordils

Ajuntament

 

18.00

Medinyà

Local Social

 

19.30

Sant Julià

Centre Cívic

 

21.00

Sarrià

Centre Cívic ‘’La Cooperativa’’

Dimecres 9

18.30

St Jordi-Cervià

Monestir de Sta. Maria [Cervià]

 

20.00

Celrà

Centre cultural "La Fàbrica"

 

18.30

Bescanó

Hotel d’Entitats

 

20.00

Salt

Bernardes

Introducció

El Ple del Consell Comarcal del Gironès de 9 de novembre de 1989 va aprovar l’acord de creació de les Aules de Música del Gironès, unes aules que es posaven en funcionament a partir dels convenis signats entre el Consell Comarcal del Gironès, els ajuntaments de Llagostera, Fornells de la Selva, Sant Julià de Ramis i Cervià de Ter i el Conservatori de Música de Girona Isaac Albèniz.

En els primers anys de vida, les aules de música actuen juntament amb els ajuntaments com els únics responsables del correcte funcionament dels cursos. Els alumnes eren examinats per lliure en el Conservatori de Música de Girona. A partir del 1995, el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya atorga l’homologació i l’autorització de les aules de música per impartir el grau elemental que regula la LOGSE.

Posteriorment, mitjançant l’acord d’aprovació inicial de 15 d’abril de 1998 i l’acord d’aprovació definitiva de 9 de juliol de 1998, el Ple del Consell Comarcal del Gironès creava l’Escola de Música del Gironès i n’aprovava els seus estatuts. Així és com l’EMG queda constituïda com a entitat administrativa amb plena autonomia, personalitat jurídica pròpia i total capacitat per al compliment de les seves finalitats. Per tant, l’EMG és un organisme autònom (depenent del Consell Comarcal del Gironès) de caràcter administratiu i d’activitat educativa.

L'Escola de Música del Gironès, homologada pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, imparteix el grau elemental de llenguatge musical, baix, bateria, clarinet, contrabaix, flabiol i tamborí, flauta de bec, flauta travessera, gralla, guitarra clàssica, guitarra elèctrica, piano, saxòfon, tarota, teclats, tenora, tible, trompeta, violí i violoncel.

El Conseller Comarcal delegat de l'EMG

Benvolgudes amigues i benvolguts amics,

L’Escola de Música del Gironès és un referent a Catalunya de l’aprenentatge musical de proximitat i de qualitat. Des de la seva creació, el curs 89-90, l’EMG ha crescut i ho ha fet en tots els sentits: en número d’alumnes i de municipis adherits, en professorat i en estudis.

Aquest fet ens omple de goig i ens obliga a tots a aprofundir en un ensenyament musical de qualitat, des d’un model d’organització descentralitzada i propera que ha demostrat la seva validesa i eficàcia.

Tots plegats hem adquirit la responsabilitat i el compromís de treballar amb energia i entusiasme en la formació musical dels nostres infants i adolescents, i ho fem perquè estem convençuts que la música reuneix creativitat, disciplina, sensibilitat, cultura, ciència i coneixement. Mètode i art que asseguren la formació i que enriqueixen personalment els qui són futur del nostre país.

L’EMG és vostra i us puc assegurar que posarem tota la il•lusió i l’empenta per millorar cada dia. Us convido, doncs, a participar-hi activament, a conèixer-la, i a ajudar-nos en aquesta tasca d’aprenentatge musical.

Sigueu, doncs, tots molt benvinguts a l’EMG.
Albert Riera i Pairó, conseller comarcal delegat de l’EMG

Tríptics Informatius EMG


Tríptic Curs 2017-2018

Podeu consultar els tríptics informatius dels cursos anteriors mitjançant els següents enllaços:

Història

L'Escola de Música del Gironès (EMG) inicia la seva singladura el 1989 com un projecte educatiu per cobrir el buit existent en l'oferta d'ensenyament musical de base. En certa manera neix amb la voluntat de fer arribar la música, el coneixement musical i la formació musical a tots els pobles, especialment els més petits de la comarca.

Cal reconèixer que fins al moment, el Conservatori de Girona era l'única entitat on s'oferia ensenyament musical, un ensenyament que perseguia la professionalització, és a dir, crear músics.

Amb aquesta iniciativa el Consell Comarcal del Gironès pretén donar una nova lectura a la formació musical i que les persones afeccionades, i també les que vulguin dedicar-se professionalment a la música, hi tinguin cabuda, que a l'EMG hi trobin el seu espai. En aquest sentit, el Consell Comarcal del Gironès aposta fortament per posar a l'abast de tota la ciutadania l'eina que ha de permetre formar, practicar i educar musicalment: les Aules de Música, l'embrió del que posteriorment ha esdevingut l'EMG.

En origen, l'objectiu principal es basa en què els infants en edat escolar de municipis petits de la comarca del Gironès puguin accedir a la realització d’activitats de formació musical de caire extraescolar en el seu municipi o molt a prop d'aquest. El projecte requereix tres eixos on sostenir-se: unes infraestructures idònies, un finançament adequat i el lideratge del Consell Comarcal del Gironès.

Així és com l'EMG d'avui es consolida com una escola de formació musical de referència a les comarques gironines i un model de gestió descentralitzada a considerar dins l'àmbit català.

Com s'organitza?

La Junta de Govern és l'òrgan suprem d'aquest organisme autònom local depenent del Consell Comarcal del Gironès denominat Escola de Música del Gironès.


Membres de la Junta:

Alsina i Conesa, Cristina - Presidenta del CCG
Aurich i Juana, Josep - Representant del grup de CIU
Borrell i Boada, Carles - Representant de l'Aj. de Salt
Bosch i Planella, Lluís - Representant del grup d'ERC-AM
Brugué i Brengaret, Francesc - Representant de l'Aj. de Sant Jordi Desvalls
Córdoba i Vives, Xavier - Representant de l'Aj. de Quart
Cornellà i Rigau, M. Lluïsa - Representant de l'Aj. de Fornells de la Selva
de Domingo i Miquel, Francesc Xavier - Tècnic del CCG
Ferrer i Costa, Mei - Representant de l'Aj. de Bescanó
Ferrés i Font, Ricard - Representat del grup de ICV-EUiA-EPM
Garcia i Balda, Josep Maria - Representant del Dep. d'Educació
Hernández i Minobis, Aureli - Representant de l'Aj. de Cassà de la Selva
Mollera i Santaló, Josep Maria - Interventor
Mulero i Punsí, Carles - Gerent del CCG
Panella i Pou, Irene - Representant de l'Aj. de Bordils
Pinto i Molina, Josep - Represetant de l'Aj. d'Aiguaviva
Pujolràs i Feixas, Pere - Representant de l'Aj. de Sant Julià de Ramis
Riera i Pairó, Albert - Conseller Comarcal delegat de l'EMG
Rigat Rosdevall, Joan - Representant de l'Aj. de Celrà
Roset, Clara - Representant de l'APA de l'EMG
Sellens i Valejo, Rosa - Representant de l'Aj. de Cervià de Ter
Terrádez i Valmaña, Josep Miquel - Representant de l'Aj. de Flaçà
Torrent i Bosch, Jesús - Representant del Grup del PSC-PM
Torrentà i Lozano, Sergi - Representant de l'Aj. de Sarrià de Ter
Veray i Cama, Concepció - Representant del grup del PP
Vilà i Añón, Motserrat - Representant de l'Aj. de Llagostera
Vilà i Guanter,Pere - Representant de l'Aj. de Vilablareix


Secretari: Jordi Batllori i Nouvilas

Les aules de la comarca

Les aules de la comarca:


Pla docent


SENSIBILITZACIÓ MUSICAL

* Sensibilització (I i II)

1 hora setmanal.
Nens i nenes de 4 a 6 anys.
S'intenta introduir el nen o la nena en el món sensorial de la música, mitjançant jocs, audicions, cançons, moviments corporals, etc.APRENENTATGE BÀSIC

* Iniciació

1 hora setmanal i 30 minuts setmanals de cant coral.

Nens i nenes de 6 a 7 anys.

Es continua amb el treball auditiu, rítmic, cançó, etc. Es tracten els elements més bàsics del llenguatge musical i s’inicia la roda d'instruments, a través de la qual els alumnes prenen contacte amb els instruments que es poden estudiar a l'EMG.

* Preparatori I

1 hora setmanal de llenguatge musical, 30 minuts setmanals d’instrument i 30 minuts setmanals de cant coral.
Nens i nenes de 7 a 8 anys.
S'imparteix el coneixement del llenguatge musical i l'alumne/a escull i comença l'aprenentatge d'un instrument individual.

* Preparatori II

1 hora setmanal de llenguatge musical, 45 minuts setmanals d’instrument, 30 minuts setmanals de conjunt instrumental i 30 minuts setmanals de cant coral.
Nens i nenes de 8 a 9 anys.
S'imparteix el coneixement del llenguatge musical i l'alumne/a continua amb l'aprenentatge de l’instrument individual.

* Primer

1 hora setmanal de llenguatge musical, 45 minuts setmanals d’instrument, 30 minuts setmanals de conjunt instrumental i 30 minuts setmanals de cant coral.
Nens i nenes de 9 a 10 anys.APRENENTATGE AVANÇAT

* Segon

2 hores setmanals de llenguatge musical i 1 hora setmanal d’instrument.

Nens i nenes de 10 a 11 anys.

* Tercer

2 hores setmanals de llenguatge musical i 1 hora setmanal d’instrument.

Nens i nenes d’11 a 12 anys.

* Quart

2 hores setmanals de llenguatge musical i 1 hora setmanal d’instrument.

Nens i nenes de 12 a 13 anys.

Els alumnes de 4t. que volen presentar-se a la prova de pas a nivell mitjà al Conservatori, si es creu necessari, poden augmentar les hores de preparació (vegeu quota a part).ALTRES PLANS

* Música per a joves

1 hora setmanal de llenguatge musical per a grups amb un mínim de 2 alumnes.
Mòduls de 30 minuts setmanals d’aprenentatge individual d'instrument per adaptar la formació a la disponibilitat horària.

Adreçada als joves (a partir d’11 i fins als 18 anys) que tenen o no coneixements musicals bàsics.

* Música per a adults

Mòduls de 30 minuts setmanals d’aprenentatge individual d'instrument.
Mòduls de 30 minuts setmanals d’aprenentatge en grup amb un mínim de 4 alumnes.

S’adreça a totes aquelles persones amb inquietuds musicals amb o sense coneixements bàsics de llenguatge musical i/o d’instrument.