Referent al nomenament d'uns/es funcionaris/es de carrera de l’Escola de Música del Gironès

De conformitat amb el que regulen els art. 4, 55.d i 82 del Decret 214/1990, de 30 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament del personal al servei de les entitats locals, la presidència de l’Escola de Música del Gironès, en sengles resolucions de data 7 d’octubre de 2019, ha resolt nomenar diferents funcionaris/es de carrera.