Ordenances reguladores dels preus públics de l'EMG

Preu públic núm. 1: corresponent a la matrícula i quotes mensuals dels alumnes inscrits en els cursos que imparteix l’organisme autònom Escola de Música del Gironès (curs 2020-2021).

Preu públic núm. 2: corresponent a la realització d’activitats musicals de les formacions de l’organisme autònom Escola de Música del Gironès.

Preu públic núm. 3: publicacions editades per l’Escola de Música del Gironès.

ORDENANCES